Ο Δήμος Βισαλτίας, ανακοινώνει τη παράταση ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού που θα έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 29.11.2019. Στο ανωτέρω ΦΕΚ ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 31η Δεκεμβρίου 2019 (άρθρο 6,παράγραφος 1 και 2 του ΦΕΚ 145,τεύχος Α΄/30.09.2019).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 και του τεύχος Α΄ ΦΕΚ 145/30.09.2019(παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμους) υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 29.11.2019 προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

      Συγκεκριμένα:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 110-117 του Ν. 4611/2019 και του άρθρου 6, του τεύχος Α΄ΦΕΚ 145/30.09.2019, πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Ε. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Βισαλτίας και στους παρακάτω αρμόδιους Υπαλλήλους του Δήμου Βισαλτίας:

  1. Εισπράκτορας Δ.Ε. Νιγρίτας, ο κ.Τζιάνης Ευάγγελος στο τηλέφωνο 2322020315, για οφειλέτες που ανήκουν στην Δ.Ε.ΝΙΓΡΙΤΑΣ και Δ.Ε.ΑΧΙΝΟΥ,

  2. Εισπράκτορας Δ.Ε. Βισαλτίας, η κ.Αβραμίδου Βασιλική στο τηλέφωνο 2322353809, για οφειλέτες που ανήκουν στην Δ.Ε.ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ,

  3. Εισπράκτορας Δ.Ε. Τραγίλου, ο κ.Κυτίπης Γεώργιος στο τηλέφωνο 2322353911, για οφειλέτες που ανήκουν στην Δ.Ε.ΤΡΑΓΙΛΟΥ.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Ανακοίνωση