Δελτία Τύπου

Oξεία μείωση των αποθεμάτων αίματος στη χώρα έχει προκαλέσει ο κορονοιός.

Όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υγείας το φαινόμενο αυτό, το οποίο μάλιστα παρατηρείται πλέον σε πολλές χώρες, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιστραφεί, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ανάγκες όλων όσοι χρήζουν μετάγγισης αίματος ή παραγώγων του.

Η Δημοτική αρχή Βισαλτίας καλεί και παρακαλεί τους εθελοντές αιμοδότες να συμμετέχουν σε δράσεις αιμοληψιών λόγω της οξείας μείωσης των αποθεμάτων αίματος στη χώρα που έχει προκαλέσει ο κορονοιός.

Ο Δήμος Βισαλτίας συμμορφούμενος στις αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας , προχωρά σε μια σειρά μέτρων με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των δημοτών, στον μέγιστο βαθμό, από την πανδημία του κορονοϊού.

Με γνώμονα τα παραπάνω η Δημοτική αρχή Βισαλτίας πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Η Δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες να μειώσουν στο ελάχιστο την προσέλευσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου και σε περιπτώσεις ραντεβού να τηρούν απαρέγκλιτα τους ατομικούς κανόνες υγιεινής για την αποφυγή διασποράς της νόσου (αποφυγή κοντινής επαφής, αποφυγή κοινής χρήσης αντικειμένου, αποφυγή συνωστισμού με την προσέλευση των πολιτών να γίνεται μέχρι δυο ατόμων τη φορά στον χώρο υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου όπου και θα παραμένουν μέχρι να εξυπηρετηθούν).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καθαριότητας βρίσκονται σε εγρήγορση, αλλά λόγω των ειδικών συνθηκών καλούνται όλοι οι Δημότες να συμβάλλουν με όσο το δυνατόν λιγότερη εναπόθεση απορριμμάτων ΕΝΤΟΣ των κάδων και ΟΧΙ ΕΚΤΟΣ.
Η Δημοτική Αρχή με υψηλό αίσθημα ευθύνης βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία και εναρμόνιση με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ και εφαρμόζει καθημερινά ένα οργανωμένο σχέδιο για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών αλλά και για τους εργαζόμενους στον Δήμο. Για τον λόγο αυτό έχουνε ήδη τοποθετηθεί στο Δημαρχείο και στα ΚΕΠ κιτία απολυμαντικών υγρών και γίνεται ο καθαρισμός των χώρων προσέλευσης πολιτών.


Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δήμου  Βισαλτίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  την πρόσληψη επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2020, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω και καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στη Νιγρίτα (28ης Οκτωβρίου 8 – 1ο όροφο).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής – προτίμησης (χορηγείται από την υπηρεσία μας) στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην ακόλουθη διεύθυνση :28ης Οκτωβρίου 8 – Νιγρίτα – 1ος όροφος. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η σώρευση θέσεων σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (από Τρίτη 3/3/2020 έως και την Πέμπτη 12/3/2020 & ώρα 14:00 μ.μ.).

Δείτε την αναλυτική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Προέδρου της ΔΕΥΑ Δήμου  Βισαλτίας 

Τα εγκαταλειμμένα οχήματα αποτελούν εστία μόλυνσης λόγω της μακράς ακινησίας, της συσσώρευσης απορριμμάτων και επιπλέον είναι  σημαντική πηγή δημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές επιπτώσεις (σκουριές, λάδια, υγρά φρένων) για το περιβάλλον. Επιπρόσθετα καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης και συχνά αποτελούν την αιτία για την πρόκληση ατυχημάτων για διερχόμενους πεζούς και οδηγούς.

Η αρνητική εικόνα που παρουσιάζεται στον αστικό χώρο, όπου οι δρόμοι μετατρέπονται σε «νεκροταφεία αυτοκινήτων», δεν αρμόζει στο Δήμο μας.

Για την αποτροπή αυτής της κατάστασης ο Δήμος Βισαλτίας αναλαμβάνει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του,πρωτοβουλία για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Στην προοπτική αυτή παρακαλούμε  τους  Δημότες  που έχουν στην κατοχή τους τέτοια  επιβατικά ή φορτηγά  αυτοκίνητα, γεωργικά  μηχανήματα  και παρελκόμενα  και τα οποία  βρίσκονται στο τέλους του κύκλου ζωής τους  ή  που έχουν αντιληφθεί στην περιοχή τους  κάποιο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο ή  μηχάνημα, επικίνδυνο για την δημόσια  υγεία  και  ασφάλεια ,  να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα  της  Υπηρεσίας (23223 53400 - 2322024599 και στο 2322353439, προκειμένου να  γίνουν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις  και  οι νόμιμες ενέργειες  με σκοπό την απόσυρση και την μεταφορά τους  σε οργανωμένο  κέντρο επεξεργασίας  και  την  απόδοση  του  χώρου  που τώρα  καταλαμβάνουν  καθαρού  και  ασφαλούς  στους  Δημότες μας , μικρούς  και  μεγάλους  .

Δείτε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου μας 

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας πως έως και τις 31/03/2020, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλωμένα λανθασμένα τα τετραγωνικά επιφάνειας των ακινήτων τους ή δεν έχουν δηλωμένα τα ακίνητά τους στο Δήμο μας, θα μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των ανωτέρω δηλώσεων, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται µόνο από την 01/01/2020 (άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’).

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (31-3-2020) θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα τα οποία θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9 και του Κτηματολογίου, όπου οι Δήμοι πλέον δικαιούνται πρόσβασης, ή κατόπιν ελέγχου σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

Για την διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων σας απαιτείται :

α) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου( και σε μορφή word)

β) Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:

  1. Λογαριασμός ΔΕΗ ή Εναλλακτικού παρόχου (τελευταίος πληρωμένος).
  2. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής, κλπ) και τίτλος τακτοποίησης (αν υπάρχει).
  3. Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9).
  4. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (περίπτωση αλλοδαπών).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου στα τηλ.:

2322353937 Νιγρίτα (Αρμόδιος υπάλληλος Χατζηθωμάς Παναγιώτης )

2322353805 Δημητρίτσι (Αρμόδια υπάλληλος Αβραμίδου Βασιλική )

2322353911 Μαυροθάλασσα (Αρμόδιος υπάλληλος Κυτίπης Γεώργιος )

2322020471 Σιτοχώρι (Αρμόδιος υπάλληλος Κατσαβούνης Παύλος)