Δελτία Τύπου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΛΟΓΗΣ

Η Δήμαρχος του Δήμου Βισαλτίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 ”Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄ 133)” και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).

2. Τις αριθ. 7/2019, 14/2019, 20/2019, 24/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτήν συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

                                                                                       

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι

Για τις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές της 2αςης Ιουνίου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για τον Δήμο Βισαλτίας:

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς παρουσίας της Ελληνικής Νεολαίας, προσκαλεί νέους ηλικίας 24 έως και 35 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο: GLOBSEC Young Leaders Program Class, από 5 έως 8 Ιουνίου 2019 στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 10.03.2019.

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ Δ.Κ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» με προϋπολογισμό 2.999.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Υδραυλικών Έργων προϋπολογισμού 2.893.946,34 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα www.deyab.gr του αναθέτοντα φορέα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β στο τηλέφωνο 2322025510 και από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353410-411-445, ΦΑΞ επικοινωνίας 2322353449, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ . Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για τεχνικούς λόγους, και κατόπιν υπογραφής σχετικής προγραμματικής σύμβασης, αναθέτουσα αρχή στο ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα φαίνεται ο Δήμος Βισαλτίας και οχι η ΔΕΥΑΒ.

Για αναζήτηση διαγωνισμών με κριτήριο αναζήτησης το φορέα να χρησιμοποιηθεί ο Δήμος Βισαλτίας και οχι η ΔΕΥΑΒ

Αριθμός Διαγωνισμού 80479  Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β, Γ & Δ της Δ.Κ Νιγρίτας-CPV45231300-8

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΑΥ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ Β

ΣΧΕΔΙΟ 1


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 2


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 3


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.1


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.2


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.3


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.4


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.5


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 5


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 6.1


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 6.2


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 6.3


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 7


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 8


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 9


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 10


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 11


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΤΟΜΕΑΣ Γ

ΣΧΕΔΙΟ 1


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 2


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 3


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.1


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.2


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.3


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 5


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 6.1


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 6.2


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 6.3


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 7


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 8


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 9


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 10


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 11


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΤΟΜΕΑΣ Δ

ΣΧΕΔΙΟ 1


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 2.1


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 2.2


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 3


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.1


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.2


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 4.3


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 5


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 6.1


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 6.2


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 6.3


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 7


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 8


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 9


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 10


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ 11


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.