Διακηρύξεις

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ, στεγανά, με κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτων, το καθένα, πλήρως τοποθετημένα που θα χρησιμοποιούνται για την ρίψη απορριμμάτων από τους πολίτες. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 240.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και δεν διαιρείται σε τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 26/10/2020 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 02/11/2020 και ώρα 11.00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στο από 21/02/2019 τεύχος «Προδιαγραφές Πράξης» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας και αφορά την Προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».
Η χρηματοδότηση είναι από το Πράσινο Ταμείο και από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και ο ΚΑ αναλύεται στη Διακήρυξη. Η διακήρυξη έχει σταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353411, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Ντάλλης Σταμάτιος.

Τεχνική Περιγραφή

Απόφαση ΟΕ περί Έγκρισης

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Προκήρυξη Σύμβασης

ΕΕΕΣ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων

Οδηγίες Χρήσης Εγγεγραμένων Φορέων

 

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας προκατασκευασμένων στοιχείων αστικού εξοπλισμού επενδύσεων καθιστικών χώρων για τους ημικυκλικούς καθιστικούς χώρους των κεντρικών πλατειών Νιγρίτας και Μαυροθάλασσας σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, πινακίδων ονοματοθεσίας, πληροφοριακών πινακίδων και λοιπού υλικού σήμανσης σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 12:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στις κάτωθι εργασίες απολύμανσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών:
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΚΕΠ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ , ΚΕΠ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΕΠ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ , 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ .
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 12:00.
                                                     
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι περιγραφόμενη υπηρεσία για αντιμετώπιση αναγκών της Υπηρεσίας:

Mετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αντικατάσταση, επισκευή και προσαρμογή της κεφαλής της
γεώτρησης, Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως, Λειτουργία υδραντλίας, Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος, Τσιμεντένεμα, κλπ

Για να δείτε την σχετική πρόσκληση κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας κάντε κλικ εδώ.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Διαχείρισης Ογκωδών Αποβλήτων και ΑΕΚΚ σύμφωνα με την από 01/07/2020 τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης ευρώ 24.800,00 με Φ.Π.Α. Για να διαβάσετε την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ.