Διακηρύξεις

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η επιτροπή, για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

2. Καλταμπανίδης Αντώνιος ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Μποστάνης Θωμάς ΔΕ 38 Χειριστών Η Υ

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωση, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 75.290,32 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 10.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Δείτε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του  Αντιδημάρχου Υποδομών Βαδικόλια Θεόδωρου.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια αναρροφητικού μηχανήματος πεζού χειριστή για την υπηρεσία καθαριότητας.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με :
1) Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με θέμα'' Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.( ΦΕΚ 64 Α /14-03-2020)
2) Τις διατάξεις του Νόμου 4683/2020 ( ΦΕΚ 76/03-04-2020).
3) Του άρθρου 41 της από 13-04-2020 Π.Ν.Π. Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού CONID-19. ( ΦΕΚ 84Α/ 13-04-2020).

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την σχετική μελέτη. 

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγρών αγροκτήματος Νιγρίτας, με διάρκεια εκμίσθωσης τεσσάρων (4) ετών:

1.- Του αριθ.1207 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Μοσχάδικα 9.200 τμ.

2.- Του αριθ.1213 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Μοσχάδικα 7.600 τ.μ.

3.- Του αριθ.3008 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Ρασπόγια 4.000 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας την 18/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 με 12.30 ώρα λήξης προσφοράς με πρώτη προσφορά για το ετήσιο μίσθωμα το ποσό των 20,00€ ανά στρέμμα.

Πληροφορίες της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο του Δήμου Βισαλτίας, Αρμόδιος Χατζηθωμάς Παναγιώτης Τηλέφωνο 2322020337.

Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη ότι η δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 27/10/2020 κρίθηκε άγονη λόγω μη συμμετοχής, θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 3/11/2020 και ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ.

Η τιμή υλοτομίας για τα προϊόντα που θα προκύψουν από την υλοτομία ορίζεται στο ποσό των 23,18 €/χ.κ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. και των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ κτλ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ποσού 500,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδας, που θα ισχύει από την εγκατάσταση του αναδόχου και για ένα έτος και εξουσιοδότηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δασικού Συνεταιρισμού ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του δασικού Συνεταιρισμού

Πληροφορίες της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Βισαλτίας, Αρμόδιος Καδής Ε., Τηλέφωνο 2322020336.

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 128.861,43 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) .

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οικοδομικά προϋπολογισμού 87.161,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα) & ηλεκτρομηχανολογικά προϋπολογισμού 16.026,17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dimosvisaltias.gr της αναθέτουσας αρχής.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353 410-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης-Ε. Ανθυμίδου), ΦΑΞ επικοινωνίας: 2322353449, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ (2.079,00 €) με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 Προσέγγιση CLLDLEADER"

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμο υ Βισαλτίας.

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού:

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ 2

ΣΧΕΔΙΟ 3

Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου υλοτόμου της συστάδας 1γ του Δημοτικού Δάσους Βέργης που ανέρχεται σε 2.702 χκμ κυρίως δρυός, προερχόμενη από το συνολικό ξυλαπόθεμα της συστάδας 1γ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 27/10/2020 και ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί σε 7 ημέρες ίδια μέρα ώρα και τόπο. Για τις πιθανές επαναληπτικές δημοπρασίες δεν θα υπάρξει περαιτέρω δημοσίευση σε εφημερίδα.

Η τιμή υλοτομίας για τα προϊόντα που θα προκύψουν από την υλοτομία ορίζεται στο ποσό των 18,69 €/ χ.κ.μ. χωρίς Φ.Π.Α. ή 23,18 €/χ.κ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Και στις δύο περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ κτλ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ποσού 500,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδας, που θα ισχύει από την εγκατάσταση του αναδόχου και για ένα έτος και εξουσιοδότηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δασικού Συνεταιρισμού ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του δασικού Συνεταιρισμού

Πληροφορίες της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης ΔήμουΒισαλτίας, Αρμόδιος Καδής Ε., Τηλέφωνο 2322020336.

Δείτε και κατεβάστο τα σχετικό αρχείο