Ο Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Βισαλτίας και τα Νομικά του Πρόσωπα για 12 μήνες» συνολικού προϋπολογισμού 54.006,59€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 43.553,70€) και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες. Η προμήθεια χωρίζεται σε 5 ομάδες.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ.(λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimosvisaltias.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Αρμουτσή Χρυσοβαλάντω).

Δείτε παρακάτω:

  1. Τη σχετική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  3. Τη σχετική ΜΕΛΕΤΗ
  4. Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)