Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή οδικού δικτύου από συμβολή της Ε.Ο 17(Χουμνικό-Σιτοχώρι-Ίβηρα δια Λευκοτόπου & Δάφνης) με την οδό προς Καστανοχώρι» με προϋπολογισμό 161.290,32 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας προϋπολογισμού 161.211,46 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα - Α/Α συστήματος 88759), στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353410-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης - Ελ. Ανθυμίδου), ΦΑΞ επικοινωνίας: 2322353449, email:tΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ . Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.226,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Δείτε παρακάτω:

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Τη  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ