Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων.

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 460.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 2 τμήματα.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 03/06/2020 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 09/06/2020 και ώρα 10.00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στις 1/2020 και 2/2020 σχετικές Μελέτες του Τμήματος Καθαριότητας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και οι ΚΑ αναλύονται στη Διακήρυξη.

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL) : www.dimosvisaltias.gr

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322020300, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Ντάλλης Σταμάτιος.

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε τα αρχεία του διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ 1

ΜΕΛΕΤΗ 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ