Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 / Α' / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919/2011ΦΕΚ 32/Α'/ 2011). 3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο Δ.Ε.Υ.Α. 4) Το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107/31-7-2017). 5) Την υπ' αριθμ. 56/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β., έτους 2019.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 8, 1ος Όροφος , Τ.Κ. 62200 - Νιγρίτα, από την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οποιαδήποτε προσφορά που δεν θα παραληφθεί την ως άνω ημερομηνία και ώρα, ασχέτως ημερομηνίας αποστολής, δε θα γίνεται δεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β..

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ