Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για το Έργο :

«Καταγραφή και επιστημονική παρακολούθηση ειδών και πληθυσμού κουνουπιών -
καταγραφή κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών σε ανθρώπους και ζωικό κεφάλαιο -
Έλεγχος υπολειμματικότητας σκευασμάτων, στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #7.200,0€# (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 23-06-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 Μ.Μ.

Περισσότερες πληροφορίες: Πρόσκληση οικονομικού φορέα