Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για το Έργο :

«Υπηρεσίες ψεκασμού για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου

Βισαλτίας»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #24.800,0€#
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 23-06-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 Μ.Μ

Περισσότερες πληροφορίες: πρόσκληση