Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στις κάτωθι εργασίες απολύμανσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών:
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΚΕΠ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ , ΚΕΠ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΕΠ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ , 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ .
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 12:00.
                                                     
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επισυναπτόμενη πρόσκληση.