Ο Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (Αρμόδια υπάλληλος Παλατίου Μ.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.501,60,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 17.340,00€ ΦΠΑ : 4.161,60 €). Η διάρκεια της σύμβασης για τον ανάδοχο θα είναι μέχρι 31-12-2020.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15-10-2020 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1% της καθαρής αξίας, για κάθε ομάδα που επιλέγεται για προσφορά. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:

ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΗΝ   135/2020 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)