Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολείων και οδών (Ομάδα Α) » και «Κοπή υψηλών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας (Ομάδα Β), για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση, με εκτιμώμενη αξία 84.177,40 χωρίς Φ.Π.Α. 24% (104.379,98 με Φ.Π.Α. 24%).

Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελείται από δύο ομάδες, Α και Β. Η συμμετοχή στη δημοπρασία δύναται να γίνει με υποβολή προσφοράς είτε για την ομάδα Α και Β συνολικά, είτε χωριστά για οποιαδήποτε ομάδα, Α ή Β.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η-10-2020, ημέρα Πέμπτη. με ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 13η -10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.183,55ευρώ, για την ομάδα Α, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ» και ποσού 500,00 ευρώ για την ομάδα Β, «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στην από 22-07-2020 Μελέτη που συντάχθηκε από το τον κ.Καδή Ευστράτιο-Γεωπόνο του Δήμου και θεωρήθηκε από την κ.Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη-Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας και αφορούν στην παροχή Υπηρεσίας για την «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολείων και οδών (Ομάδα Α) » και «Κοπή υψηλών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας (Ομάδα Β), για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση, με εκτιμώμενη αξία 84.177,40 χωρίς Φ.Π.Α. 24% (104.379,98 με Φ.Π.Α. 24%)
Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους και ο Κ.Α. αναλύεται στη Διακήρυξη.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353428, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος:Παλατίου Μεταξούλα

Δείτε και κατεβάστε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού:

Μελέτη

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή word)

ΤΕΥΔ (σε μορφή word)