Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου υλοτόμου της συστάδας 1γ του Δημοτικού Δάσους Βέργης που ανέρχεται σε 2.702 χκμ κυρίως δρυός, προερχόμενη από το συνολικό ξυλαπόθεμα της συστάδας 1γ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 27/10/2020 και ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί σε 7 ημέρες ίδια μέρα ώρα και τόπο. Για τις πιθανές επαναληπτικές δημοπρασίες δεν θα υπάρξει περαιτέρω δημοσίευση σε εφημερίδα.

Η τιμή υλοτομίας για τα προϊόντα που θα προκύψουν από την υλοτομία ορίζεται στο ποσό των 18,69 €/ χ.κ.μ. χωρίς Φ.Π.Α. ή 23,18 €/χ.κ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Και στις δύο περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ κτλ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ποσού 500,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδας, που θα ισχύει από την εγκατάσταση του αναδόχου και για ένα έτος και εξουσιοδότηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δασικού Συνεταιρισμού ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του δασικού Συνεταιρισμού

Πληροφορίες της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης ΔήμουΒισαλτίας, Αρμόδιος Καδής Ε., Τηλέφωνο 2322020336.

Δείτε και κατεβάστο τα σχετικό αρχείο