Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 128.861,43 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) .

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οικοδομικά προϋπολογισμού 87.161,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα) & ηλεκτρομηχανολογικά προϋπολογισμού 16.026,17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dimosvisaltias.gr της αναθέτουσας αρχής.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353 410-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης-Ε. Ανθυμίδου), ΦΑΞ επικοινωνίας: 2322353449, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ (2.079,00 €) με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 Προσέγγιση CLLDLEADER"

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμο υ Βισαλτίας.

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού:

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ 2

ΣΧΕΔΙΟ 3