Διακηρύξεις

Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για το Έργο :

«Καταγραφή και επιστημονική παρακολούθηση ειδών και πληθυσμού κουνουπιών -
καταγραφή κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών σε ανθρώπους και ζωικό κεφάλαιο -
Έλεγχος υπολειμματικότητας σκευασμάτων, στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #7.200,0€# (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 23-06-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 Μ.Μ.

Περισσότερες πληροφορίες: Πρόσκληση οικονομικού φορέα

O Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Νιγρίτας, Μαυροθάλασσας, Δημητριτσίου, Βέργης, Τραγίλου, Καλλιθέας του Δήμου Βισαλτίας» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 5400/02-06-2020 Διακήρυξη.
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και URL: www.dimosvisaltias.gr.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2322353445 (αρμόδια υπάλληλος Ανθυμίδου Ε.) και 2322353411 (αρμόδιος υπάλληλος Ντάλλης Σ.).

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές

Απόφαση ΟΕ για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών

Απόφαση ΟΕ περί έγκρισης των όρων του διαγωνισμού

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Φύλλα Συμμόρφωσης

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση ασφάλισης των μεταφορικών του μέσων σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνική έκθεση.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως στις 04/06/2020 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Περισσότερες πληροφορίες:
Πρόσκληση
Μελέτη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 / Α' / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919/2011ΦΕΚ 32/Α'/ 2011). 3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο Δ.Ε.Υ.Α. 4) Το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107/31-7-2017). 5) Την υπ' αριθμ. 56/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β., έτους 2019.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 8, 1ος Όροφος , Τ.Κ. 62200 - Νιγρίτα, από την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οποιαδήποτε προσφορά που δεν θα παραληφθεί την ως άνω ημερομηνία και ώρα, ασχέτως ημερομηνίας αποστολής, δε θα γίνεται δεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β..

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Βισαλτίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας και των Νομικών του Προσώπων για 24 μήνες» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα για κάθε τμήμα της σύμβασης βάσει τιμής.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Παλατίου Μ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η δαπάνη της σύμβασης που θα προκληθεί θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού κάθε φορέα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 147.488,76 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 167.942,52 ευρώ με Φ.Π.Α. (13% & 24%) .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή oι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε:

Την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας σε ιδιώτη κτηνίατρο για την φροντίδα αδέσποτων ζώων ( περισυλλογή, μεταφορά, κτηνιατρικός έλεγχος, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, σήμανση κλπ) σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση, για την κάλυψη των αναγκών του. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και τεχνική έκθεση.