Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 28/80 και 60/07, η παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2011-2012».

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 538.828,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Α' βάθμιας Αυτοδιοίκησης. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βισαλτίας έτους 2011 έχει προβλεφθεί κωδικός με  Κ.Α. 00,6162.01.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 01-11-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., (ώρα λήξης και της επίδοσης των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ», στη Νιγρίτα.

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Ενώσεις Μεταφορέων, οι Συνεταιρισμοί, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν άδεια και εμπειρία στη μεταφορά προσώπων (μαθητών). Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του διαγωνιζόμενου αποδεικνύεται με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 23.4 της Διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.  και θα απευθύνεται στο Δήμο Βισαλτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μετά από αίτηση, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού από το Δημαρχείο (Ηρώων 2, 62200 Νιγρίτα Ν. Σερρών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 05/09/2011  

Για να διαβάσετε το την  αναλυτική διακήρυξη, επιλέξτε το σύνδεσμο που ακολουθεί:

Αναλυτική Διακήρυξη διαγωνισμού   (αρχείο pdf) 


  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ


O Δήμος Βισαλτίας Προκηρύσσει την σύμβασης εκπόνησης μελέτης με προεκτιμωμενη αμοιβή άνω του ορίου της οδηγίας 2004/18 .

Ο τίτλος της μελέτης είναι ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Βισαλτίας. 

Θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες: Υδραυλική, Ηλεκτρομηχανολογική, Περιβαλλοντική, Γεωτεχνική, Στατική, Χημικοτεχνική και Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Nιγρίτα 27 - 05-2011
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ:11234

Ο       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού Αναψυκτήριου που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας και στην Τοποθεσία «Χιλιόδεντρα» .

Δικαίωμα συμμετοχής δημοπρασία στην έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατοικούν ή εδρεύουν στο Δήμο Βισαλτίας. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν και την ιδιότητα του Δημότη Δήμου Βισαλτίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 03/06/2011, ώρα 11.00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Βισαλτίας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από 04/06/2011 έως 03/06/2015

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 220,00 ευρώ.

Ο       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού Αναψυκτήριου που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας και στην Τοποθεσία Χιλιόδεντρα .

Δικαίωμα συμμετοχής δημοπρασία στην έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατοικούν ή εδρεύουν στο Δήμο Βισαλτίας. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν και την ιδιότητα του Δημότη Δήμου Βισαλτίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27/05/2011, ώρα 11.00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Βισαλτίας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από 01/06/2011 έως 31/05/2015