Διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Nιγρίτα 27 - 05-2011
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ:11234

Ο       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού Αναψυκτήριου που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας και στην Τοποθεσία «Χιλιόδεντρα» .

Δικαίωμα συμμετοχής δημοπρασία στην έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατοικούν ή εδρεύουν στο Δήμο Βισαλτίας. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν και την ιδιότητα του Δημότη Δήμου Βισαλτίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 03/06/2011, ώρα 11.00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Βισαλτίας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από 04/06/2011 έως 03/06/2015

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 220,00 ευρώ.

Ο       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού Αναψυκτήριου που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας και στην Τοποθεσία Χιλιόδεντρα .

Δικαίωμα συμμετοχής δημοπρασία στην έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατοικούν ή εδρεύουν στο Δήμο Βισαλτίας. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν και την ιδιότητα του Δημότη Δήμου Βισαλτίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27/05/2011, ώρα 11.00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Βισαλτίας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από 01/06/2011 έως 31/05/2015