Διακηρύξεις

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων.

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 460.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 2 τμήματα.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 03/06/2020 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 09/06/2020 και ώρα 10.00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στις 1/2020 και 2/2020 σχετικές Μελέτες του Τμήματος Καθαριότητας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και οι ΚΑ αναλύονται στη Διακήρυξη.

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL) : www.dimosvisaltias.gr

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322020300, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Ντάλλης Σταμάτιος.

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε τα αρχεία του διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ 1

ΜΕΛΕΤΗ 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΝΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.400,00 με το Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της συνημμένης μελέτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Τετάρτη 29-04-2020 και ώρα 14:00μ.μ.

Δείτε: 

1.  Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.  Την ΜΕΛΕΤΗ

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή οδικού δικτύου από συμβολή της Ε.Ο 17(Χουμνικό-Σιτοχώρι-Ίβηρα δια Λευκοτόπου & Δάφνης) με την οδό προς Καστανοχώρι» με προϋπολογισμό 161.290,32 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας προϋπολογισμού 161.211,46 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα - Α/Α συστήματος 88759), στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353410-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης - Ελ. Ανθυμίδου), ΦΑΞ επικοινωνίας: 2322353449, email:tΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ . Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.226,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Δείτε παρακάτω:

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Τη  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Τραγίλου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.400,00 με το Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της συνημμένης μελέτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Τετάρτη 15-04-2020 και ώρα 14:00μ.μ.

ΔΕΙΤΕ :

Την σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την  ΜΕΛΕΤΗ

 

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με προϋπολογισμό 8.677.242,46 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Υδραυλικών Έργων προϋπολογισμού 8.677.242,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr(ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα-Α/Α συστήματος 88245), στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353410-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης-Ελ. Ανθυμίδου), ΦΑΞ επικοινωνίας 2322353449, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ . Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 173.545,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία της προκήρυξης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΩΝ Η.Μ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΈΡΓΟΥ ΑΡ 090320

Ε Δ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ 

PROC Y

1.1 ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ

3.2 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ

3.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ

3.5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ

3.6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ

3.7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Βισαλτίας και τα Νομικά του Πρόσωπα για 12 μήνες» συνολικού προϋπολογισμού 54.006,59€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 43.553,70€) και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες. Η προμήθεια χωρίζεται σε 5 ομάδες.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ.(λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimosvisaltias.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Αρμουτσή Χρυσοβαλάντω).

Δείτε παρακάτω:

  1. Τη σχετική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  3. Τη σχετική ΜΕΛΕΤΗ
  4. Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)