Διακηρύξεις

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η επιτροπή η οποία ορίστηκε για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αριθμό 48/2018 Α.Δ.Σ είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη, ΠΕ 3-Πολιτικών Μηχανικών

2. Καλταμπανίδης Αντώνιος, ΤΕ 4-Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Μποστάνης Θωμάς, ΔΕ 38-Χειριστών Η.Υ

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου:

«Επισκευή οδικού δικτύου από συμβολή της Ε.Ο 17 (Χουμνικό-Σιτοχώρι-Ίβηρα δια Λευκοτόπου & Δάφνης) με την οδό προς Καστανοχώρι» προϋπολογισμού 161.290,32 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23-03-2020 και ώρα 9:00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Δείτε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η επιτροπή, για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ,είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

2. Καλταμπανίδης Αντώνιος ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Μποστάνης Θωμάς ΔΕ 38 Χειριστών Η Υ

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωση, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου:          «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 8.677.242,46 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05-03-2020 και ώρα 11.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Δείτε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του  Αντιδημάρχου Υποδομών Βαδικόλια Θεόδωρου.

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.897,19 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 54.755,80 €   ΦΠΑ : 13.141,39 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Δείτε παρακάτω:

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Tη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τη σχετική ΜΕΛΕΤΗ

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Κασακόγιας» 2Ος όροφος –οδός Ηρώων 2 , στις 19 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Διευθύντριας του Δημοτικού Μαυροθάλασσας και στο Δημοτικό κατάστημα στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ 2322353443, απ’ όπου και μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.            

    ΔΕΙΤΕ:

Την περίληψη της Διακήρυξης

Τη σχετική  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                                                     

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 14826/13-12-2019 Διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Αρμουτσή Β.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 58.590,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 47.250,00€   ΦΠΑ : 11.340,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της και έως 31-12-2020.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/01/2020 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, με ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 24/12/2019 και ώρα 10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί της καθαρής αξίας για κάθε τμήμα που θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

ΔΕΙΤΕ:

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Την σχετική ΜΕΛΕΤΗ

Το σχετικό ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας πρόκειται να αναθέσει τον καθαρισμό της σχολικής μονάδας ΕΚ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (8 αίθουσες) για το διάστημα από 02/01/20120 έως 30/06/2020 σε έναν εργολάβο καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου :

- Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 

  1. Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Εκκαθαριστικό 2018
  6. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
  7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η φυσική κατάσταση των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών ,ΗΡΩΩΝ 2 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, από 06/12/2019 έως 13/12/2019

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2322353443.(Αρμόδια υπάλληλος η κ. ΓΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ).

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ