Διακηρύξεις

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΤΕΥΔ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Σας παραθέτουμε διευκρινιστικές οδηγίες της υπηρεσίας, αναφορικά με το διαγωνισμό ειδών καθαριότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 
Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η Δήμαρχος Βισαλτίας Ν. Σερρών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟ», συνολικού προϋπολογισμού 28.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου & του προϋπολογισμού της περίπτωσης α της παρ. 2 κατά το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΑ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ (ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ)


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ)


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η Δήμαρχος Βισαλτίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας & των νομικών του προσώπων για 4 μήνες (συμπληρωματική)" συνολικού προϋπολογισμού 9.703,65€ χωρίς Φ.Π.Α., 11.000,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (13% και 24%) και για χρονικό διάστημα 4 μηνών απο την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΜΕΛΕΤΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.