Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ-ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» έτους 2018-2019 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 5756/8-6-2018 Διακήρυξη. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται στην αρ.1/2018 Μελέτη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΜΕΛΕΤΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου» με προϋπολογισμό: 242.656,12 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας: 1)οικοδομικών, προϋπολογισμού 105.528,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ και απρόβλεπτα), 2)ηλεκτρομηχανολογικών προϋπολογισμού 57.211,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ και απρόβλεπτα) & 3)πρασίνου, προϋπολογισμού 32.790,96 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ και απρόβλεπτα).

1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dimosvisaltias.gr της αναθέτουσας αρχής.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353445, 2322353411, ΦΑΞ επικοινωνίας 2322353449, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΣΧΕΔΙΑ:

ΑΧΙΝΟΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΙΒΗΡΑ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΡΠΝΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτων από το ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α του Δήμου Βισαλτίας, στα οποίο θα στεγαστούν τα ΚΑΠΗ Δημητριτσίου, Τριανταφυλλιάς, Σιτοχωρίου και Αχινού. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Βισαλτίας, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / A’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919 / 2011 ( ΦΕΚ 32 /Α’/ 2011 ).

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο Δ.Ε.Υ.Α.

4) Το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α` 107/31-7-2017).

5) Την υπ’ αριθμ. 29/2018 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β., έτους 2017

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βισαλτίας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2018, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω και καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στη Νιγρίτα (28ης Οκτωβρίου 8 – 1ο όροφο).

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από ιδιώτη για τον καθαρισμό των γραφείων του Δημοτικού Μεγάρου, των πρώην Δημοτικών Καταστημάτων του, καθώς και των πρώην Κοινοτικών Καταστημάτων που παραμένουν ανοιχτά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 361/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την κάλυψη των αναγκών του.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας αποστείλετε σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη 08/03/2018 και ώρα 14:00 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση:

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.