Διακηρύξεις

Η Δήμαρχος Βισαλτίας Ν. Σερρών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ. Π. Α..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου και του εντύπου οικονομικής προσφοράς) από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας (www.dimosvisaltias.gr).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των εργασιών του τιμολογίου & του προϋπολογισμού κατά το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016.

 

ΜΕΛΕΤΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από ιδιώτη για τον καθαρισμό των γραφείων του Δημοτικού Μεγάρου, των πρώην Δημοτικών Καταστημάτων του, καθώς και των πρώην Κοινοτικών Καταστημάτων που παραμένουν ανοιχτά σύμφωνα με την παρακάτω επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 8 μήνες (1/9/2018-30/4/2019) και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΑΓΙΛΟΥ». ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 26.840,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

 

Περίληψη Διαγωνισμού


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

Διακύρηξη Διαγωνισμού


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

Μελέτη Διαγωνισμού


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου, για το έργο "Επισκευές Βελτιώσεις Δημοτικών Οδών" με προϋπολογισμό 259.000,00€

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η Δήμαρχος Βισαλτίας Ν. Σερρών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συμπληρωματικά έργα δίπλα από Δημαρχείο λόγω υπογείωσης καλωδίων ΔΕΗ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 €

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ-ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» έτους 2018-2019 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 5756/8-6-2018 Διακήρυξη. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται στην αρ.1/2018 Μελέτη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΜΕΛΕΤΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.