Διακηρύξεις

Η Δήμαρχος Βισαλτίας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του Δημοτικού κέντρου κοινωνικής προστασίας – παιδείας - πολιτισμού και αθλητισμού για 12  μήνες» συνολικού προϋπολογισμού 35.170,02€ χωρίς ΦΠΑ, 40.118,29 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% και 24%) και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους  τρεις (3) μήνες. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα βάσει τιμής.

 

ΜΕΛΕΤΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 1302/8-2-2018 Διακήρυξη.
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και URL: www.dimosvisaltias.gr.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής π΄θλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδς του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΜΕΛΕΤΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για τα έτη 2018-2019.

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 760.493,24€ με το ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 8/1/2018 και ώρα 15:00

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΜΕΛΕΤΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΕΕΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 XML


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Η Δήμαρχος Βισαλτίας Ν. Σερρών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ », συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 €:  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 32.135,25
ΓΕ & ΟΕ 18% 5.784,35
Σύνολο εργασιών με όφελος: 37.919,60
Απρόβλεπτα 15% : 5.687,94
Σύνολο με απρόβλεπτα: 43.607,54
Αναθεώρηση: 747,30
Σύνολο με αναθεώρηση: 44.354,84
Φ.Π.Α. 24 % : 10.645,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 55.000,00
  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Τεχνικών Εργων του Δήμου Βισαλτίας, Ηρώων 2, 62200 Νιγρίτα Σερρών, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας (www.dimosvisaltias.gr). Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χ’’Δημητριάδου Ευφροσύνη τηλ.: 2322353410.
  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  19       Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016.

 

ΔΙΑΚΗΡYΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε.Σ.Υ.


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Τ.Ε.Υ.Δ.


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.