Διακηρύξεις

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, πινακίδων ονοματοθεσίας, πληροφοριακών πινακίδων και λοιπού υλικού σήμανσης σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 12:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στις κάτωθι εργασίες απολύμανσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών:
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΚΕΠ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ , ΚΕΠ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΕΠ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ , 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ .
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 12:00.
                                                     
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι περιγραφόμενη υπηρεσία για αντιμετώπιση αναγκών της Υπηρεσίας:

Mετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αντικατάσταση, επισκευή και προσαρμογή της κεφαλής της
γεώτρησης, Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως, Λειτουργία υδραντλίας, Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος, Τσιμεντένεμα, κλπ

Για να δείτε την σχετική πρόσκληση κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας κάντε κλικ εδώ.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Διαχείρισης Ογκωδών Αποβλήτων και ΑΕΚΚ σύμφωνα με την από 01/07/2020 τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης ευρώ 24.800,00 με Φ.Π.Α. Για να διαβάσετε την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην τακτική καθαριότητα των περιφερειακών κοιμητηρίων του Δήμου Βισαλτίας που υπάρχουν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες όπως απολύμανση των αποχωρητηρίων καθώς και καθαριότητα-επίβλεψη των χώρων ώστε να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας και υγιεινής με βάση την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για το Έργο :

«Υπηρεσίες ψεκασμού για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου

Βισαλτίας»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #24.800,0€#
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 23-06-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 Μ.Μ

Περισσότερες πληροφορίες: πρόσκληση