Διακηρύξεις

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών» με προϋπολογισμό: 93.360,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οικοδομικών προϋπολογισμού 75.157,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών» με βάση τη μελέτη με αριθμό 7/2020 η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, ανέρχεται στο ποσό των 75.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 93.360,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dimosvisaltias.gr της αναθέτουσας αρχής.
Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353 410-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης-Ε. Ανθυμίδου), ΦΑΞ επικοινωνίας: 2322353449, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα τύπου Β’.
2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων οικοδομικών Α1 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών της ημεδαπής που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗΕΕΔΕ. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων έξι ευρώ (1.506,00 €) με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών . Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και από τα άρθρα της διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α 2018 (CPV:37535200-9:Εξοπλισμός παιδικής χαράς NUTS:EL526).
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.
 

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η επιτροπή, για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

2. Καλταμπανίδης Αντώνιος ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Μποστάνης Θωμάς ΔΕ 38 Χειριστών Η Υ

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωση, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 75.290,32 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 10.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Δείτε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του  Αντιδημάρχου Υποδομών Βαδικόλια Θεόδωρου.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια αναρροφητικού μηχανήματος πεζού χειριστή για την υπηρεσία καθαριότητας.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με :
1) Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με θέμα'' Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.( ΦΕΚ 64 Α /14-03-2020)
2) Τις διατάξεις του Νόμου 4683/2020 ( ΦΕΚ 76/03-04-2020).
3) Του άρθρου 41 της από 13-04-2020 Π.Ν.Π. Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού CONID-19. ( ΦΕΚ 84Α/ 13-04-2020).

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την σχετική μελέτη. 

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγρών αγροκτήματος Νιγρίτας, με διάρκεια εκμίσθωσης τεσσάρων (4) ετών:

1.- Του αριθ.1207 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Μοσχάδικα 9.200 τμ.

2.- Του αριθ.1213 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Μοσχάδικα 7.600 τ.μ.

3.- Του αριθ.3008 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Ρασπόγια 4.000 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας την 18/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 με 12.30 ώρα λήξης προσφοράς με πρώτη προσφορά για το ετήσιο μίσθωμα το ποσό των 20,00€ ανά στρέμμα.

Πληροφορίες της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο του Δήμου Βισαλτίας, Αρμόδιος Χατζηθωμάς Παναγιώτης Τηλέφωνο 2322020337.

Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη ότι η δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 27/10/2020 κρίθηκε άγονη λόγω μη συμμετοχής, θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 3/11/2020 και ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ.

Η τιμή υλοτομίας για τα προϊόντα που θα προκύψουν από την υλοτομία ορίζεται στο ποσό των 23,18 €/χ.κ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. και των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ κτλ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ποσού 500,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδας, που θα ισχύει από την εγκατάσταση του αναδόχου και για ένα έτος και εξουσιοδότηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δασικού Συνεταιρισμού ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του δασικού Συνεταιρισμού

Πληροφορίες της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Βισαλτίας, Αρμόδιος Καδής Ε., Τηλέφωνο 2322020336.

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 128.861,43 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) .

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οικοδομικά προϋπολογισμού 87.161,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα) & ηλεκτρομηχανολογικά προϋπολογισμού 16.026,17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dimosvisaltias.gr της αναθέτουσας αρχής.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353 410-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης-Ε. Ανθυμίδου), ΦΑΞ επικοινωνίας: 2322353449, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ (2.079,00 €) με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 Προσέγγιση CLLDLEADER"

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμο υ Βισαλτίας.

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού:

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ 2

ΣΧΕΔΙΟ 3